قوانین و مقررات

 

عضویت در خانه معدن ایران


خانـه معـدن ایـران
در اجرا بند "ک" ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و به استناد صورتجلسه مورخ 18/9/81 مجمع عمومی موسسین " خانه معدن ایران" و صورتجلسه مورخ 11/10/81  هیئت مدیره خانه معدن موصوف به خانه معدن ایران تأسیس و تحت شماره 163  و به تاریخ 12/10/81 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است.
شرایط عضویت در خانه معدن ایران:
 
اعضاء خانه معدن ایران در سه گروه دسته بندی می شوند.
 
اعضاء اصلی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده، صادر کننده و صنعتگر معدنی کشور، با تقاضای قبلی و تصویب هیئت مدیره می توانند پذیرفته شوند.
اعضاء وابسته: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط با معدن و صنایع معدنی می توانند به عضویت وابسته خانه معدن پذیرفته شوند.
اعضاء افتخاری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتها و تحقیقات آنها در جهت تحقق اهداف خانه معدن باشد، می توانند به عضویت افتخاری خانه معدن درآیند.
 
مدارک لازم جهت عضویت در خانه معدن ایران:
تکمیل فرم درخواست عضویت ( در صورتیکه متقاضی دارای شخصیت حقوقی باشد، لازم است مشخصات نماینده شخص حقوقی در فرم تکمیل گردد.)
فتوکپی شناسنامه دارنده کارت
یک قطعه عکس 4×3 دارنده کارت
فتوکپی فیش پرداختی به مبلغ 30.000.000 ریال برای اشخاص حقوقی و مبلغ 10.000.000 ریال برای افراد حقیقی به حساب شماره 0134008881 بانک تجارت شعبه استاد نجات‌اللهی جنوبی کد 157  بنام خانه معدن ایران.
 
امکان پرداخت اینترنتی حق عضویت و تمدید عضویت خانه معدن ایران، به زودی فرآهم می گردد.