مشاوره داوریحل و فصل اختلافات از طریق شخص یا اشخاص ثالثی که طرفین دعوی آنها را به عنوان داور خود تعیین نموده اند و حکم وی را لازم الاجرا دانسته اند داوری می گویند.


مزایای داوری:
1- داوری موجب رفع موانع قضایی در حل و فصل اختلافات و اجرا آرا می گردد.
2- داوری در سریع ترین زمان ممکن اختلافات را رفع می کند.
3- آرا داوران قطعی و لازم الاجرا است.
4- انتخاب آگاهانه مرجع داوری موجب رسیدگی دقیق و تخصصی به اختلافات ناشی از قراردادها می شود.
5- هزینه داوری نسبت به هزینه های دادرسی پایین تر است.
6- رسیدگی داوران محرمانه است.
7- اصل بی طرفی در نهاد داوری بهتر رعایت می شود.

 

خانه معدن ایران به عنوان نهاد داوری در حل اختلافات پیش آمده برای معدنکاران عزیز کشورمان حضور خواهد داشت.