دیروز صورت گرفت:

دیروز صورت گرفت:

1396/12/21

دیروز صورت گرفت:

بیست و پنجمین نشست کمیسیون معادن اتاق ایران حول محور موضوع عوارض سنگ آهن خاتمه یافت.

بیست و پنجمین نشست کمیسیون معادن اتاق ایران باارائه گزارش فعالیت های کمیسیون در سال 96 توسط دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آغاز و با تشکر وقدردانی آقای مرادلو از دکترشکوری بپاس زحماتشان دنبال و سپس با محوریت وبحث برروی عوارض سنگ آهن توسط مهندس غرقی ،اکبریان ،قیافه ومهندس میرزاییان تا انتها ادامه داشت.