• اعضای پلاتین
 • اعضای طلایی
 • اعضای نقره ای
 • اعضای برنزی
  • عضویت در کمیته های تخصصی مورد نظر و حضور در جلسات
  • حضور در کلیه جلسات مرتبط از طریق دعوتنامه رسمی و پنل پیامک خانه معدن ایران
  • اطلاع رسانی اخبارهای خاص مرتبط
  • خدمات مشاوره
  • حضور در جلسات از طریق دعوتنامه رسمی و پنل اس ام اس
  • مشاوره سرمایه گذاری
  • حضور در نشست های ویژه تخصصی مرتبط
  • حضور ویژه در نمایشگاه های تخصصی معدنی
  • بهره مندی از آموزش های حقوقی مرتبط
  • مشاوره حقوقی خاص
  • مشاوره صادرات
  • مشاوره واردات
  • بهره مندی از آموزش های نوین مدیریتی
  • بهره مندی از آموزش های تخصصی مرتبط با تجارت معدنی
  • معرفی لینک شرکت در سایت خانه معدن ایران
  • عضویت در کمیته های تخصصی مورد نظر و حضور در جلسات
  • حضور در کلیه جلسات مرتبط از طریق دعوتنامه رسمی و پنل پیامک خانه معدن ایران
  • اطلاع رسانی اخبارهای خاص مرتبط
  • خدمات مشاوره
  • حضور در جلسات از طریق دعوتنامه رسمی و پنل اس ام اس
  • مشاوره سرمایه گذاری
  • حضور در نشست های ویژه تخصصی مرتبط
  • حضور ویژه در نمایشگاه های تخصصی معدنی
  • بهره مندی از آموزش های حقوقی مرتبط
  • عضویت در کمیته های تخصصی مورد نظر و حضور در جلسات
  • حضور در کلیه جلسات مرتبط از طریق دعوتنامه رسمی و پنل پیامک خانه معدن ایران
  • اطلاع رسانی اخبارهای خاص مرتبط
  • خدمات مشاوره
  • حضور در جلسات از طریق دعوتنامه رسمی و پنل اس ام اس
  • عضویت در کمیته های تخصصی مورد نظر و حضور در جلسات
  • حضور در کلیه جلسات مرتبط از طریق دعوتنامه رسمی و پنل پیامک خانه معدن ایران
  • اطلاع رسانی اخبارهای خاص مرتبط
  • خدمات مشاوره