حضور مهندس بهرامن در مجمع عادی بطور فوق العاده خانه معدن قم

منتخبین ایندوره شامل:

۱-  آقای علی بیک لی

۲- آقای الوند

۳- آقای جوکار

۴- آقای قائمی

۵- آقای جعفری

 

-ضرورت تهیه دفتر مستقل برای خانه معدن قم

-ضرورت تشکیل‌ و فعالسازی کمیته های تخصصی مرتبط با پتانسیلهای‌معدنی قم که از  طرف خانه معدن ایران باین دفتر نمایندگی اعلام گردیده بود.

پنج شنبه، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱

 

نظر:

پاسخ: