جای خالی جامعه‌شناسی معدنی در کشور

محمدرضا بهرامن نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در دومین همایش توسعه پایدار در صنعت معدنکاری بیان کرد: معدنکاری با تخریب همراه است اما باید همزمان با آن تکنولوژی را به روز کرد تا این تخریب به حداقل برسد. از سوی دیگر، در تمامی کشورهای معدنی نگاه به جامعه شناسی معدنی بسیار جدی دنبال می شود. متاسفانه این نگاه در کشور ما ضعیف است.

بهرامن معتقد است که معدن مرگ ندارد و در نهایت به ژئوتوریسم تبدیل می شود و محلی برای ثروت آفرینی جدید می شود، پس نباید این را تخریب بگوییم.

نظر:

پاسخ: