پیام نوروزی با طعم معدنی

 

📍محمدرضا #بهرامن، رئیس هیات مدیره مرکز داوری و مشاوره معدن و صنعت #صمتا به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ خورشیدی گفت:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

🔻نوروز، میراث مشترک تمدن کهن ایرانی است که فارغ از مرزهای سیاسی کشورها، وحدت و عظمت این ملت غیور را در گستره بزرگ جغرافیایی خود به رخ می کشد.

 

چه تقارن نیکویی است وقتی بهار و نوروز ایران زمین با بهار دل ها، ماه میهمانی خدا در آمیخته و ایران عزیز، تلالویی از بهشت گشته و رنگ " سَلاماً سَلاماً " به خود می‌گیرد.

 

🔹بخش معدن کشــور ایران بدلیل ساختار زمین شناسی آن دارای مزیتهــای نســبی فراوانــی اســت کــه در صــورت

#ســرمایه گذاری و #مدیریــت_صحیــح و ایجاد #فضای_امن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی این ثروت خدادادی

می توانـد بـه #مزیتهـای_رقابتـی در اقتصاد تبدیـل شـود و بـا ظرفیـت فـراوان در خصـوص #اشـتغالزایی و #خلـق_ارزش  افــزوده موجــب #رشــد_درونزای_اقتصــاد کشــور گردد.

 

🔹ایــران بــه جهــت دارا بــودن منابــع و

ذخایــر مهــم معدنــی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار خود قطعا یکـی از کشـورهای دارای #مزیـت_نسـبی برای سرمایه گذاری در کل زنجیره بخـش معـدن  در منطقه آسیا محسـوب می شـود که متاسفانه علیرغـم وجـود چنیــن مزیتــی در کشــور، ســهم ایــن بخــش از تولیــد ناخالــص داخلــی بسیار ناچیز و تا کنــون  اراده و  اقدامــات مناســبی بــرای بهره گیــری از ایــن ظرفیــتها صــورت نگرفتــه اســت.

 

🔹کشور عزیزمان ایران طی ۳ دهه گذشته ، در دنیای آکادمیک و تحلیلگری  اقتصادی و هم در عرصه سیاستگذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانون‌گذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) دچار نوعی سر در گمی بوده است و بهمین دلیل نیز می باشد که متاسفانه تاکنون مردم خوب ما  یکی از طولانی‌ترین رکوردهای

#تداوم_بی‌ثباتی اقتصاد کلان و #تورم_بالا در دنیا را تجربه کرده‌اند!

 

🔹تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورهایی مشابه کشور ما بسیار متنوع و #فاقد_قاعده‌مندی است اما بدیهـی اسـت که در حوزه صنعت معدن در ایران ، توسـعه مناسـب تک تک حلقه هـا از حلقه های زنجیره ارزش

می توانـد نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف #جهش_تولید با #مشارکت_مردمی در عرصه معدن و پرهیـز از خـام فروشـی داشـته باشـد که از جملـه نتایـج آن میتـوان شاهد #افزایــش_ســهم بخــش معــدن در تولیــد ناخالــص ملــی و ایجــاد #اشــتغال_پایدار در زنجیــره ارزش اشــاره کــرد.

 

🔹باید پذیرفت امروز «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» سه عامل مردمی ساز اقتصاد در ایران می باشند و باین نکته توجه نمود که در مردمی سازی اقتصاد ، نقش و جایگاه دولت؛ صرفا

می باید #هدایت_گری، #حمایتگری و #تسهیلگری باشد چنانچه در پایان سال ۱۴۰۳ با نگاه به پیاده سازی #منشور_حکمرانی_مردمی_در_عرصه_اقتصاد و بررسی اقدامات و سیاستهای انجام گرفته در این راستا بگونه ای باشد که (خروجی مشارکت مردمی) مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی #متولی هستند و ضرر و منفعت تابع «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» خودشان است.

مشارکت مردم  در جامعه ما می تواند از طریق "سرمایه گذاری"، "تولید"، "کارآفرینی" و "مصرف" صورت گیرد.

 

🔹محـور قـراردادن #رشـد و #بهـره وری در اقتصـاد بـا تقویـت عوامـل #تولیـد، توانمندسـازی نیـروی کار، #تقویـت_رقابت پذیـری در بخشهـای مختلـف اقتصـادی است ؛ به ویـژه در بخـش معـدن همان مصداق عینی جهش تولید با مشارکت مردمی در کل ‌صنعت معدن است .

 

🔹امروز ما بدنبال راه اندازی  #نهضت آموزشی _قضایی و #فرهنگی بزرگ و فراگیری در عرصه معدن هستیم تا بتوانیم در گفتگو و ارتباط با دست اندرکاران مختلف در صنعت معدن در تمام سازمانها و ارگان‌های مرتبط، بر «اقناع‌سازی» متمرکز شویم؛ امروز ما نیازمند تقویت وضعیت #گفتمان_معدنی در سطح عمومی هستیم و باید بتوانیم با تقویت روحیه‌ی‌ کار و #تولیدگرایی و اهمیت به مشارکت مردمی در این مسیر، محور شکل‌گیری پیروزی در راستای جهش تولید را رقم بزنیم.

 

🔹امروز حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و کارگران در همه‌ی مسائل، حل‌کننده‌ی مشکلات است.حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد و این هنر اصلی حاکمیت برای گردآوری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خوش نام در حلقه اقتصادی کشور است.ایجاد مجموعه ا‌ی پُرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، در سنگر اقتصادی ایران

 

🔹منظومه‌ #اقتصاد_معدنی امسال باید به عالیترین سطح خود وارد شود و اهمیت این مساله را باید کلیه مسئولین ،سیاستگذاران و علی الخصوص استانداران در سرتاسر کشور با نگاه بر #منطق_اولویت‌ها بدانند و راه برون‌رفت از #تزاحم‌ها را برای #تولیدکنندگان فراهم ‌کنند.سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان #تزریق_سرمایه برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده آن بخش است که صرفااز طریق ایجاد امنیت برای سرمایه گذار و توسط حاکمان محقق می گردد.

 

📍همکاران و همراهان ارجمند و عزیز؛ اینجانب در آغاز این بهار طبیعت، شادباش‌های گرم و صمیمانه خویش را نثار تمامی عزیزانِ نیک‌دل و نیک‌خصالم در خانواده بزرگ معدن و صنعت کشور نموده و از درگاه پروردگار هستی، نیک بختی و سربلندی بیش‌ازپیش را آرزو می‌نمایم.

 

عالی ترین سپاس ها را از یکسال تلاش های ارزنده شما همنوردان و صمیمانه ترین آرزوها را برای سال پیشرو از درگاه ایزد منان برایتان خواستارم

 

باشد که از این آغاز اندرز

بگیریم و در پرتوِ نور توحید با صیقل دادن گوهر خرد ناب آدمی در صفای رمضان، خلوت دل را از اغیار بزداییم و به حضور حضرت حقّ از مواهب تکرارنشدنی اسحار این ماه پر برکت بهره ببریم.

 

برآمد باد صبح و بوی نوروز              

به کام دوستان و بخت پیروز

 

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

 

 

                 محمدرضا بهرامن

        سوم فروردین ۱۴۰۳خورشیدی

 

@samt_iran

 

WhatsApp group1:

👇👇

https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE

 

WhatsApp group2:

👇👇

https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH

 

WhatsApp group3:

👇👇

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ

 

 

📌نشانی مرکز #صمتا در پیام رسان #بله:

https://ble.ir/samt_iran

نظر:

پاسخ: